Plaňany

   

Historie

Plaňany se nalézají v oblasti, která byla silně osídlena již v období starší doby kamenné (paleolitu) v letech 20.000-8.000 př.n.l., což dokazují archeologické nálezy. Za zmínku stojí také nález nádob z období římského císařství u plaňanského cukrovaru.

Původ názvu Plaňany prý pochází od toho, že zde žili lidé na pláni. Sice se Plaňany nacházejí na území Polabské nížiny, ale moc se to pláni nepodobá, protože naše obec je pěkně v dolíčku.
Název se v průběhu doby měnil. Průběh dokumentuje následující tabulka.

1200 - 1300de Planan
1300 - 1400de Planani
Planas
1500 - 1600Planiasy
Plaňany
1600 - 1700Planiasy
Plaňany
1700 - 1800Planiasy nad Lindama
1800 - 1900Planiasy
Plaňany
od 1900 dodnesPlaňany

Ve znaku Plaňan se nacházejí dva stromy. Podle jedné teorie jde o dvě lípy, jiná říká, že se jedná o dva topoly.

Stručná historie v datech

10. stoletíZdivo kruhové stavby pod podlahou starého kostela (pravděpodobně románská stavba).
1168Založen starý kostel sv. Petra.
1222První zmínka o Plaňanech
1421, 1424Plaňany pleněny husitským vojskem.
1434Rozložení vojska Pražanů před bitvou u Lipan sahalo až do Plaňan. Přes Plaňany prchal Testenickou cestou Čapek ze Sán se svým houfem vojska; dne 31. 5. 1434 se valila přes ves vojska panská na dobývání Kolína.
1448Zpustošeny vojskem Jiřího z Poděbrad (2 dny), když táhl na Prahu, kterou krátce na to dobyl.
1507Ulit zvon Marie Ondřejem Ptáčkem; dárce není znám.
1572Ulit zvon Petr (2000 kg, průměr 1400 mm, výška 1150 mm)
1572Udělení titulu městys a městského znaku.
1582Postavena zvonice.
1642Plaňany pleněny a vypáleny vojskem švédského generála Bannera.
1735Ruské vojsko v Plaňanech.
1741Francouzské vojsko v Plaňanech.
1759Postavena socha sv. Jana Nepomuckého jako dík za uchránění od bitvy u Kolína. (Roku 1965 byla přenesena před Chrám sv. Bartoloměje v Kolíně.)
1795Dlouhá krutá zima; dne 26. 5. zamrzly znovu rybníky.
1802Fara povýšena na děkanství.
1841Vystavěna dvoupatrová „Stará škola“.
1863Velký požár obce; polovina domů lehla popelem.
1864Založen hasičský sbor.
1867Postaven cukrovar.
18901506 obyvatel, 7 hostinců.
1913Dokončena stavba nového kostela.
1919Volby - 211 domů, 1400 osoby
1921Sčítání lidu - 1398 obyvatel + 891 obyvatel z přilehlých vesnic
1971Sčítání lidu - 1130 + 644

Sčítání lidu v roce 1971:
1771 obyvatel, 648 bytů, z toho
579elektrifikováno441má el. pračku449má televizor
305má vodovod374má chladničku133má motocykl
248má koupelnu236má vysavač116má automobil
209má kanalizaci97má plyn139má garáž
85má el. ohřívač vody79má robota68má kuchyňskou linku

Kulturní památky a kultura

  1. Starý kostel
  2. Zvonice
  3. Nový kostel
  4. Škola
  5. Osobnosti

Starý kostel

Starý kostel byl založen v roce 1168 a prošel generální rekonstrukcí v roce 1892. Kostel je jednolodní (loď je 12,2 m dlouhá a 6,5 m široká). Věž je 38,5 m vysoká. Původně byla o 1 patro vyšší, ale po úderu blesku roku 1716 shořela. Hodiny byly zřízeny v roce 1863. Peníze k jejich zakoupení si plaňanští opatřili tím, že si odhlasovali dobrovolnou přirážku 1 krejcar na každý máz piva po dobu 3 let. Původně byl zasvěcen sv. Petru (29. 6.), po bitvě na Bílé Hoře roku 1620 byl překřtěn na „Zvěstování Panny Marie“ (25. 3.). V minulosti byl mnohokrát vyloupen (1781, 1792, 1798, 1820, 1827, 1842, 1844) a ani v době současné to není o mnoho lepší. Pan Bernau ještě ke stavbě dodává: „Během věků byla vkusná tato stavba valně znešvařena; původní okna v lodi i portál na jižní straně, jak ještě dobře znáti jest, byly zazděny a jiná větší okna beze slohu ve zdech prolomena.“

Zvonice

Zvonice měla původně 5 zvonů; roku 1913 dva z nich (Petr a Umíráček) byly převěšeny na nový kostel, ostatní z rozhodnutí rakouských úřadů byly 1. 12. 1916 sejmuty a roztaveny pro válečné účely.

V Plaňanech působí občanské sdružení Plaňanští zvéníci, kteří si vytičili za cíl ochranu, znovuobnovení, zviditelnění plaňanských památek. Během posvícení v roce 2000 byly V přízemí zvonice nainstalovány panely přibližující historii zvonice a zvonů.

Nový kostel

Koncem 19. století přestal starý kostel vyhovovat potřebám, a tak pražský architekt Mikš vypracoval návrh chrámu pro 700 věřících v pseudogotickém slohu. Stavba byla svěřena pražskému staviteli Gabrielovi. Stavitel byl šetrný, což se neblaze projevilo v použití nekvalitního materiálu a v tom, že dva dělníci se zřítili. Stavba trvala 5 let, 18. 9. 1913 byl zasvěcen Janu Křtiteli. Vrána dodává: „Již během stavby se zjistilo, že věž se začíná odklánět od svislice. Odklon vrcholu střechy (výška 54 m ) činil v roce 1931, kdy byl kostel z bezpečnostních důvodů uzavřen, 800 m (s. 122).“ Přestože byla v témže roce provedena generální oprava, odklon věže je stále patrný.
Při požáru roku 1953 praskl drahocenný zvon Petr a rozbil se na 3 mohutné střepiny. Proto musel být znovu odlit v roce 1962 a roku 1966 byl zavěšen na své původní místo ve zvonici. Roku 1998 se na své původní místo vrátil i Umíráček.

Škola

První škola v Plaňanech vznikla pravděpodobně ve stejné době jako starý kostel a fara. Stala se dokonce jednou z nejstarších škol v kraji, protože za třicetileté války nebyla zničena.
Vrána popisuje nelehký život učitele tehdejší doby: „Kantor při výchově dětí provozoval ještě nějaké řemeslo a držel pole, které osobně obdělával. Tak kupř. první písemně doložený kantor Jan Nikolín (1663) byl truhlář. Roku 1665 maloval ve starém kostele strop sínce. Pokud kantor neměl živnost, byl chudý a odkázaný na výdělek při faře, pro niž pekl hostie a při kostele, kde hrál na varhany, zpíval o svatbách, křtinách a pohřbech a zvonil proti mrakům. Za zvonění bral od hospodářů v obci „posnopné“. Po třicetileté válce chodil vykuřovat kadidlem příbytky a s žáky koledoval a psal na domovní dveře svěcenou křídou KMB. Za to dostával od každého majitele 3 krejcary. Josef II. sice zvonění a vykuřování v roce 1763 zakázal, ale „posnopné“ kantoři vybírali dál jako součást svého ponižujícího platu. Jiný zdroj kantorských příjmů byly muziky o posvíceních (s. 126).“ 13. července 1941 byla slavnostně otevřena nová dvoupatrová školní budova. Prošla několika úpravami, přestavbami a přístavbami, a tak se dožila ještě toho, když jsem v ní začala roku 1984 s povinnou školní docházkou. Dnes už svému účelu neslouží. Nová škola byla roku 1953 zřízena v nové budově bývalé pojišťovny, kde je dodnes.
Gabriela Preissová vzpomíná na svou školní docházku v roce 1868: „Byla to divná škola, ta trojtřídka v Plaňanech. O soustavné vyučování se příliš nedbalo. Učitel bez zkoušek Eduard Pechold vyhrával s pomocníkem na muzikách a v zimě koledoval u rodičů dětí. Nejvíce se staral o práci na svém hospodářství. K ní si přibíral i školní mládež. Mnohdy zastupoval učitele jeho otec, který dětem vypravoval pohádky (s. 127).“

Osobnosti

Děkan Vojtěch Kinzl (1821-1880)
nadprůměrně nadaný, vlastenecký kněz. Patřil do skupiny kněží, kteří dovedli přesvědčit „mocné tohoto světa“ o nutnosti realizace dobré věci. Zasloužil se o vybudování dvoupatrové školní budovy. Vzorně psal kroniku.
Zde je ukázka z kroniky z roku 1863:
Dne 29ho srpna potkalo městečko Plaňany veliké neštěstí, neb ke druhé hodině odpoledne vyšlehl oheň z domku patřícího vdově Anně Kulhavé pod číslem 101; a poněvadž právě toho dne velký vítr byl ze strany polední, rozlehl se oheň tak, že v 1/2 hodině 22 stavení v jednom plamenném moři stálo a z mnohého stavení nic se nenechalo uchrániti.
Gabriela Preissová (1862-1946)
prožila v Plaňanech u nevlastního otce Josefa Váni v letech 1864-1871 nejkrásnější dětská léta. Roku 1933 byla v parku zasazena její lípa, jejíhož zasazení se osobně zúčastnila.
Kvasil, Bohumil, ing. DrSc. (1920-1985)
rodák z Plaňan, badatel v oboru elektroniky, fyzikální ektroniky a vakuové techniky, v letech 1968-1979 rektor ČVUT

Použitá literatura:

Bernau, Bedřich: Plaňany s okolím. Praha 1895.
Homolová, Květa: Čeští spisovatelé 19. a počátku 20. století, Československý spisovatel, Praha 1982.
Hosnedl, Jiří: Československo A-Ž na cesty. Olympia, 1983.
Jelínek, Zdeněk: Kolínsko. Středočeské nakladatelství a knihkupectví v Praze, 1990.
Vrána, Boleslav: Plaňany, Žabonosy, Hradenín, Blinka. Kolín, 1972.

Plaňany na internetu:

Šikmá věz na pseudogotickém kostele
Šikmá věž není jen v Pise
Šikmá věž v Čechách
Keltské památky
Planany Anklet Pair
Anello da caviglia
(Nožnyje brasljety)

Poznámka

Tento text je 4 roky starý, tak ho prosím podle toho posuzujte. Kdo by chtěl napsat lepší, má možnost.